Informationen om utbildningen är hämtad från Högskolan i Kristianstad.

Övergripande utbildningsmål

Programmet Digital Design ska ge studenterna förmåga att, utifrån ett synsätt baserat på informatik och designvetenskap, förstå olika perspektiv på relationen människa och IT. Studenterna ska praktiskt visa förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter inom ämnet och designa denna relation – användarcentrerad design. Programmet ska genom att utveckla studenternas kritiska förmåga och självständiga hållning ge ett vetenskapligt förhållningssätt och en professionell förmåga inom ämnesområdet Informatik i ett framtida yrkesliv. Efter avslutade studier ska studenterna kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialistkunskaper inom området. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattande 15 hp.

Examensmål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • kunna visa kunskap och förståelse kring begrepp, processer och arbetsmetoder inom huvudområdet informatik, inbegripet vetenskaplig grund, tillämpliga metoder för design av och med digitala medier samt aktuella forskningsfrågor.
 • kunna beskriva hur informationsteknik kan användas för att skapa värde för människor, organisationer och samhälle

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer i samband med design av och med digitala medier
 • kunna i samband med design av och med digitala medier, självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom givna tidsramar
 • kunna diskutera och redogöra för egna slutsatser och kunskap i dialog med olika grupper
 • kunna använda grundläggande användarcentrerade designmetoder för
  • att kartlägga användare
  • att kartlägga användning
  • idégenerering
  • konceptutveckling
  • skissning och prototyputveckling
  • utvärdering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • kunna bedöma relevanta etiska, vetenskapliga och samhälleliga frågeställningar vid design av och med digitala medier
 • kunna jämföra och motivera val av designmetodik vid utveckling av digitala medier
 • kunna reflektera över kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • kunna identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens

Upplägg och innehåll

Programmet omfattar 180 hp fördelade enligt följande:
Huvudområdet Informatik 135 hp
Vetenskapsteori 15 hp
Datavetenskap 7,5 hp
Konstvetenskap 7,5 hp
Företagsekonomi 7,5 hp
Valbara kurser 7,5 hp

Huvudområdet Informatik
Introduktion till digital design 30 hp
Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till vad digital design handlar om genom momenten; internetpublicering, interaktionsdesign, rörlig bild samt bildteori.

Kreativitet, design och IT 7,5 hp
Kursen handlar om att skapa möjligheter att involvera framtida brukare i designprocessen och behandlar metoder som kan tillämpas för att skapa förutsättningar för participativ IT-design, driva användarcentrerade designprocesser och arrangera designdialoger.

Grafisk design för webben 7,5 hp
Kursen ger en grundläggande inblick i grafisk design för webbapplikationer inom ämnet informatik.

Webbdesign för social interaktion 7,5 hp
Kursen behandlar internetprogrammering av dynamiska webbsidor med fokus på den sociala webben, webb 2.0. Kursen beskriver aktuella tjänster och tekniker för att navigera och organisera informationshantering via Internet, sociala nätverkstjänster och globala marknader.

Självständigt arbete i informatik 7,5 hp
Kursen består i huvudsak av självständigt arbete där en studie eller ett experiment genomförs och rapporteras skriftligen. Med begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare utbildning genomförs en undersökning som inbegriper egen insamling och analys av data och bearbeta detta material vetenskapligt.

Interaktivitet 7,5 hp
I kursen introducerar olika interaktionsformer som har de digitala mediernas specifika egenskaper som utgångspunkt. Genom prototyputveckling skapas en digital berättelse som kan navigeras på flera olika sätt. Tekniska och designmässiga problem undersöks och löses löpande under utvecklandet av prototypen.

Interaktiva 3d miljöer 7,5 hp
Kursen fokuserar på de grundläggande koncepten och teknikerna involverade i 3D-modellering, tillämpningar av realtids 3D-grafik och publicering av interaktiva 3D-applikationer på webben.

Design av medietjänster för mobila enheter 15 hp
Design av medietjänster behandlar användarcentrerad design och prototyputveckling av mobil IT, där mobil IT är satt i sitt sammanhang.

Kunskapsdelning i nätverk 7,5 hp
Kursen behandlar nätverk som organisationsform och som samlingsnamn för global kommunikation.

Verksamhetsförlagd utbildning i digital design 15 hp
Kursen omsätter teori i praktik och redogör dessa tillämpningar inom valt verksamhetsområde.

Examensarbete i informatik 15 hp
Kursen är en egen vald fördjupning inom något av de ämnen som programmet omfattar.

Att designa upplevelser 7,5 hp
I kursen behandlas hur digitalt medierade upplevelser skapas och uppstår och hur de kan värderas. Kursen bygger vidare på teman inom interaktionsdesign, interaktivitet, rörlig bild och grafisk design och applicerar dessa i olika kontexter med utgångspunkter i spelbarhet, engagemang och estetik.

Vetenskapsteori
Designteori 7,5 hp
Kursen behandlar design som vetenskap, och belyser de olika teoribildningar som finns inom området.

Reflektiv metodkurs 7,5 hp
Kursen inom ämnet vetenskapsteori är en fördjupning av tidigare kurser där ett vetenskapligt perspektiv och en akademisk praxis appliceras på tidigare inhämtade kunskaper.

Datavetenskap
Användarcentrerad prototyputveckling 7,5 hp
Kursen omfattar kunskaper och färdigheter avseende prototyputveckling med avsikt att använda i en designprocess där framtida användare involveras.

Konstvetenskap
Grafisk design, introduktion 7,5 hp
Kursen är en introduktion till grafisk formgivning för arbete med tvådimensionell visuell kommunikation i olika medier.

Företagsekonomi
Entreprenörskap för digital design 7,5 hp
Kursen behandlar entreprenörskap utifrån ett företags- och marknadsperspektiv.

Valbara kurser
Valbar kurs 7,5 hp

För varje kurs finns en kursplan som anger vilka läranderesultat som studenten förväntas uppnå, kursens innehåll och litteratur samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för tillträde till kursen.

Utbildningen ges i två versioner. Nätbaserad alternativt högskoleförlagd.
Båda alternativen kräver tillgång till dator och Internet. Kurser som innehåller seminarier kräver även headset.

Delar av undervisningen kan komma att ske på engelska.

Studieordning:
År 1
Termin 1
Introduktion till digital design 30 hp

Termin 2
Grafisk design, introduktion 7,5 hp
Kreativitet, design och IT 7,5 hp
Grafisk design för webben 7,5 hp
Webbdesign för social interaktion, 7,5 hp

År 2
Termin 3
Självständigt arbete i informatik, 7,5 hp
Interaktivitet 7,5 hp
Användarcentrerad prototyputveckling 7,5 hp
Entreprenörskap för digital design 7,5 hp

Termin 4
Interaktiva 3d miljöer 7,5 hp
Design av medietjänster för mobila enheter 15 hp
Kunskapsdelning i nätverk 7,5 hp

År 3
Termin 5
Verksamhetsförlagd utbildning i digital design 15 hp
Designteori 7,5 hp
Reflektiv metodkurs 7,5 hp

Termin 6
Valbar kurs 7,5 hp
Att designa upplevelser 7,5 hp
Examensarbete i informatik 15 hp

Examen

För studerande som uppnått 180 högskolepoäng och fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet utfärdas ett examensbevis med beteckningen:
Filosofie kandidatexamen i Informatik
(Bachelor of Science in Informatics).

På begäran av student som uppfyller fordringarna utfärdar högskolan examensbevis med denna examensbenämning. Ansökan ska ske på det sätt som högskolan anvisar.

I utbildningsbeviset anges:
Studierna har fullgjorts inom programmet Digital design.
(The studies have been completed within the educational programme Digital Design.)